NL Bloeit!

Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen. De focus ligt op de verrijking van de basis van ons land-ecosysteem; instandhouding en stimulering van de bodemkwaliteit en van flora van oorspronkelijk inheemse herkomst. Wij realiseren onze missie met name door:


  • het omvormen van monoculturen naar kruiden- en faunarijke graslanden en bloemenweides voor het vergroten van de biodiversiteit, zowel in soorten als in aantallen en voor bodemherstel;
  • het herstellen en duurzaam beheren van kruiden- en faunarijke graslanden, bloemenweides en plantengemeenschappen, ter bescherming van vlinders, bijen, vogels en andere diersoorten;
  • het aanplanten van oorspronkelijk inheemse bomen, struiken en planten voor een grotere biologische diversiteit in met name stedelijk gebied.


Hiervoor is samen investeren in een duurzame leefomgeving en het organiseren van natuur- en milieueducatie en natuurbeleving - in het bijzonder gericht op kinderen - essentieel. Immers, de basis van duurzaamheid ligt in de verbinding van de mens met zijn of haar leefomgeving. Bij het werken aan de missie is het dan ook essentieel de betrokkenheid van en verbindingen tussen burgers, professionals en grondeigenaars te versterken. 


NL Bloeit! beheert ook een eigen ecologische kwekerij met uitsluitend inheemse flora.

Ga naar www.nlbloeit.nl

Samen werken aan NL Bloeit!


Mensen - jong en oud - vinden bloemen leuk en belangrijk. Als we écht willen werken aan een betere wereld, dan moeten we vooral kinderen inspireren met inheemse flora en fauna. Hiervoor moeten we de natuur met wilde bloemen, bijen, vlinders en vogels naar de kinderen brengen. Het is dus van belang dat er niet alleen maar natuurgebieden ver buiten de stad liggen, waar je met  de auto naar toe moet, maar juist ook in de woonwijken. Daar waar jongeren graag spelen; schoolpleinen, parken en ander openbaar groen.

Bloemenweiden geven een betoverende bloemenrijkdom gedurende maanden en ze vormen de basis van ons land-ecosysteem. Ze zijn een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan, maar ook die van heel veel insecten, zoals bijen, vlinders, sprinkhanen, kevers, mieren, kleine zoogdieren en vogels. Hierbij is het van groot belang de juiste inheemse soorten flora te gebruiken, aangezien deze een essentieel onderdeel van de totale biologische diversiteit zijn.


Maar liefst 40% van de wilde planten wordt bedreigd (Rode Lijst) en van alle graslanden is nu nog maar zo'n 2% tot 3% bloemrijk! Er is dan ook steeds minder voedsel - stuifmeel en nectar - beschikbaar. De nectar van bloemen is de allerbelangrijkste voedselbron voor bijen en vlinders. Door het verzamelen van nectar zorgen de bijen en vlinders voor het verspreiden van stuifmeel van de ene bloem naar de andere bloem. Zo zorgen insecten voor de bestuiving en bevruchting van de planten en gewassen, waardoor voor de voedselvoorziening belangrijke, vruchten en zaden kunnen worden gevormd. Het omvormen van de arme monotone graslanden naar duurzame en nectarrijke bloemenweides, bloemrijke bermen en dijken en kruidenrijke akkers geeft een enorme impuls aan de aantrekkelijkheid en veerkracht van onze leefomgeving, zowel in soorten als in aantallen. 


#nlbloeit  #plantenvanhier  #biodiversiteit  #oogopdenatuur  #newdutchwave

Neem contact op met NL Bloeit! via Arjan Vernhout  |  arjan(at)nlbloeit.nl  |  06-38280817

Hieronder zijn diverse mogelijkheden beschreven voor een kruidenrijk Nederland. Zie ook Projecten.


Openbaar groen 

Wildeplantenzaden en bloemenweidemengsels zijn zeer geschikt voor toepassing in het openbaar groen. Hier bieden ze een uitstekend alternatief voor het traditionele groenbeheer van gazons en heesterperken langs wegbermen, in parken en plantsoenen, verkeersknooppunten en (tijdelijk) braakliggende terreinen. Door op de ingezaaide percelen een extensief maaibeheer toe te passen, raakt de bodem verschraald, wat niet alleen de bloemenweide ten goede komt, maar waardoor ook de maaifrequentie afneemt. Hierdoor ontstaat een waardevolle ecologische structuur en wordt tegelijkertijd een kostenbesparing in het beheer gerealiseerd.  Ook voor parken en tuinen bieden inheemse planten tal van mogelijkheden. Als bloemenweide, speelweide, bij een schooltuin, in een heemtuin, bij een natuur- en milieueducatiecentrum, maar ook bijvoorbeeld in de combinatie met verwilderingsbollen.


Tijdelijke natuur 

In dynamisch Nederland staat de ontwikkeling nooit stil: er wordt gebouwd en gesloopt. Toekomstige bedrijventerreinen of woonwijken liggen vaak meerdere jaren braak en kunnen sterk verruigen en verommelen. Dit is een uitgelezen kans om hier voor enkele jaren, of misschien zelfs voor tien jaar, wilde bloemen tot ontwikkeling te brengen. Het brengt kleur en inspiratie in de omgeving, voorkomt ergernis over een langdurig braakliggend terrein en trekt bovendien vogels, insecten en vele andere dieren aan, waar ook mensen van kunnen genieten.


Natuurrijke bedrijventerreinen

We hebben heel veel hectares bedrijventerrein in Nederland. Dat hoeft niet allemaal woeste natuur te worden, maar met de juiste ideeën over ontwerp en inrichting kunnen kruidenrijke vegetaties en andere natuurlijke begroeiingen geïntegreerd worden in de omgeving. Bedrijven kunnen hier punten mee scoren op het gebied van duurzaamheid en de mensen die er werken krijgen plezier aan buiten lunchen en wandelen in het verkoelende groen.


Zorg & groen 

Als de omgeving van ziekenhuizen en revalidatiecentra is ingericht met natuurlijk groen, herstellen patiënten beter en sneller dan wanneer de omgeving bestaat uit eentonig beton. De kostenbesparing op zorg kan geïnvesteerd worden in de aanleg en beheer van een prachtige natuurrijke omgeving, waardoor terreinbeheer en groenvoorziening geen kostenpost meer zijn, maar juist een natuurlijk medicijn!


Verkoeling & wateropvang in de stad

Door de overmatige toepassing van bestrating in het stedelijk gebied ontstaan problemen. Tussen al het beton kan het flink warm worden in de zomer. Bovendien kan regenwater niet meer wegtrekken in de bodem en kan het riool het regenwater dikwijls niet meer aan, vooral bij de hevige regenbuien die we sinds de laatste jaren hebben. Dit alles geeft overlast en extra kosten, zoals de noodzaak voor een groter rioolsysteem. Meer natuurlijk groen zorgt voor een prettiger leefklimaat. Groen heeft een verkoelend en rustgevend effect en bindt fijnstof. In de beplantingsvakken kan regenwater goed in de bodem wegzakken. Ook wadi’s of groendaken kunnen veel regenwater absorberen. Besparingen op rioolsystemen en airco’s kunnen de groenvoorziening financieren.


CO2 opname & CO2 compensatie

Belangrijke bronnen van te veel CO2 in onze lucht (broeikaseffect) zijn auto's, bedrijfswagens en vrachtwagens. Vooral in onze steden en dorpen. Hiervoor is een 'natuurlijke' oplossing, ter compensatie van ons gedrag cq. vervuiling. Bomen, struiken en groene planten zijn onze natuurlijke partners bij het absorberen van CO2 uit de lucht (atmosfeer). Bomen, struiken en groene planten hebben namelijk koolstofdioxide (CO2) voor fotosynthese nodig. Bomen en struiken nemen de CO2 op uit de lucht en zetten dit om in zuurstof. Een gemiddelde boom kan in een jaar ongeveer 20 kg CO2-uitstoot opnemen (compenseren) in haar biomassa. Een volwassen boom heeft na 50 jaar tijd zo’n ton CO2 uit de lucht gehaald. Of, op kleinere tijdschaal: laat 50 bomen een jaar groeien en ze nemen samen één ton CO2 op.


Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. Natuurlijke systemen passen zich uitsluitend aan bij het actuele klimaat en de effecten daarvan; menselijke interventies kunnen aanpassingen in natuurlijke systemen faciliteren (bron: PBL).

Klimaatadaptatie speelt op verschillende schaalniveaus, dus ook op het niveau van wijken en straten. Het is van belang bewoners bewust te maken van de consequenties van klimaatverandering voor henzelf en voor hun omgeving. Veel belangrijker is om hen te betrekken bij oplossingen die die veranderingen moeten opvangen. 


Zaaien in het buitengebied 

In de Nederlandse grasakkers zijn de plantensoorten op een hand te tellen en slechts zo'n 2% tot 3% zijn nog enigzins bloemrijk! Bij zaaien in het buitengebied gaat het primair over natuurontwikkeling; onder andere de aanleg van bloemrijke dijken en kruiden- en faunarijke graslanden. Hierbij spelen provinciale natuurbeheerplannen een belangrijke rol.

Voor de inbreng van wilde bloemenzaden in het buitengebied is tijdig anticiperen en overleg, gedegen onderzoek (naar bijvoorbeeld de lokale zaadbank, de waterhuishouding, grondsoorten en zaadbronnen) van essentieel belang. Hiervoor zijn speciaalmengsel nodig die zijn toegespitst op de gebiedseigen flora. Het kan zelfs wenselijk zijn beschikbare zaadbronnen in de directe omgeving te gebruiken.


Al deze toepassingsmogelijkheden bieden ons – of beter gezegd mensen die zich sterk willen maken voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora – handelingsperspectief. In het boek 'Planten van hier' zijn vier hoofdstukken opgenomen waarin de praktijk van het toepassen van inheemse planten wordt beschreven en in beeld wordt gebracht.

Bloemrijke berm Radboud Nijmegen - Planten van hier - NL Bloeit!

Bestel het boek en steun NL Bloeit!

www.plantenvanhier.nl
www.plantenvanhier.nl

Maak € 30,95 (per boek incl. verzendkosten) over op rekening NL93TRIO0338519149 van stichting NL Bloeit!

onder vermelding van 'Planten van hier' + adresgegevens in NL (straat / huisnummer & postcode / plaats).

Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling via Post.nl verzonden.


De opbrengst komt ten goede aan de missie van NL Bloeit!

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren